Wodae3 na w’ans)ra a

whan na wo w) no as3m bisa

Wok)e3 na w’amma a
whan na wook) bisa no as3m

Yehowa dom wo na waama yeinom biara aanto wo a

Fa aseda no oh x²

Fa aseda ma no daa na oye.

Kofi Sammy YouTube page

Chorus
Fa aseda ma no o
Fa aseda ma Nyame
P3 na )p3 nti na wote ase
Nahum)br) nti na wow) nkwa mu yi

Fa ma no o x⁴
Aseda oh x²

Verse 2
)se )ma wo nnida a
nka )ma wo ns)re
)b3kyere wo k) adekye3 a
nka )ma ade3 nkye wo
)b3ma wo edidi nti na woama wo as)re yi
)befra wo ntoma nti na wow) nkwa mu yi
Fa aseda ma no o
Fama no o na oye

Repeat chorus

3rd
)fata aseda o
)fata ayeyie
3mfa na aseda nni dabiara a
Wodae3 na woans)re a
Wok)e3 na woamma
Whan na wok) bisa oo x²
Fama no na oye

chorus till fade

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten + nineteen =